Komyoji Temple Tokyo
3-25-1, Toranomon, Minato, Tokyo, Japan
TEL +81 3 3431 5985
FAX +81 3 3435 9609
e-mail kamiyacho@komyo.net

Komyoji Temple Chiba
5-6-2, Ohwada, Kimitsu, Chiba, Japan
TEL +81 439 52 6705
FAX +81 439 55 1476

Komyoji Temple Saitama
16-1, Kakinokicho, Soka, Saitama, Japan
TEL +81 48 932 4404
FAX +81 48 932 4434
e-mail soka@komyo.net

Komyoji Temple Tokyo


View Komyoji Temple Tokyo in a larger map

Komyoji Temple Chiba


View Komyoji Temple Chiba in a larger map

Komyoji Temple Saitama


View Komyoji Temple Saitama in a larger map